Advice blong Agribisnis


agribusiness-advice

Long ol Fama we oli stap wantem takm ol step mo blong prokress I ko long komesel faming, VCCI i ofarem yu ol expet we oli save advasem yu long hao bai fam blo yu e save mekem wan profit mo kam prodaktif. Mifala i bilif se hemi impoten se ol fama blong mifala oli mas “usum fri pencil blong Vanuatu long free book blong laef blong yu”.

Mifala i expet long ol areas olsem:

Save long Komesel Faming Sistem

 • Soel testing
 • Land Manejmen
 • Prodaksen manejmen
 • Fetelaes mo Compos manejmen
 • Pest control Manejmen
 • Rotesenol planting Manejmen

Faming olsem wan Bisnis

 • Fam rekoting Manejmen
 • Maket noletj
 • Badjeting Teknik
 • Seving Teknik
 • Monitoring

I kat wan seves fee blong 5000 vatu e apply.

Sapos you kat interes or ani kwesten, plis kontaktem Agribisnis unit blong mifala long VCCI long 27543 or Email Mr. Alick Berry long [email protected].

Mifala i welkamem yu blong visitim ofis oposit shefa provinsol kaonsel long Port Vila.